Dyrektywa unijna leczenie transgraniczne

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą istnieć osiągnięte przez całe produkty, jakie są dane do skorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w poszczególnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może powracać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest uzależnione z wykorzystaniem dowolnego artykułu w zakresach, w jakich potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgód z zasadami atex i za dostosowanie danego artykułu do aktualnych części. Atest atex jest chciany w wypadku produktów, które otrzymują się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi zatem dziedzinę, gdzie buduje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią toż istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesie, kiedy duża część energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który stanowi poważne ryzyko dla istnienia oraz zdrowia ludzkiego.